Factuurvoorwaarden

Al onze facturen zijn steeds te betalen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Facturen blijven steeds te uwe laste, wanneer u van mening bent dat de factuur door een derde dient voldaan te worden, moet u deze zelf verhalen bij de derde. Elke factuur die als onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met interesten. 1ste herinnering 30 dagen na factuurdatum : factuurbedrag vermeerderd met 9.00€ administratie kosten en een schadevergoeding van 2%. Indien wij na het schrijven geen betaling ontvangen, wordt uw dossier overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. Deze rekent bovenop de administratieve kosten van 9€ en de schadevergoeding van 2%, een administratieve kost van 10% met een minimum van 60.50€ en bijkomend nalatigheidsintresten van 15% op jaarbasis.

Facturen kunnen geprotesteerd worden binnen de 8 dagen na factuurdatum, dit steeds schriftelijk per brief, of email. De nietigheid van een van de clausules brengt de geldigheid van de andere niet in gedrang.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Ieper bevoegd om kennis te nemen van geschillen die verband houden met deze overeenkomst.