Factuurvoorwaarden

Al onze facturen zijn steeds te betalen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Facturen blijven steeds te uwe laste, wanneer u van mening bent dat de factuur door een derde dient voldaan te worden, moet u deze zelf verhalen bij de derde. Bij elke factuur die als onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt een 1ste gratis herinnering verstuurd via een duurzame drager. Bij niet-betaling zal voor elke bijkomende herinnering een administratiekost aangerekend worden van 7.50 euro plus de op het ogenblik van de verzending geldende postkosten. Bij de tweede herinnering, zal een verwijlintrest en een forfaitaire vergoeding toegevoegd worden conform Boek XIX Wetboek van  Economisch Recht als volgt :

  1. Verwijlintresten conform de wet van 2 augustus 2022 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
  2. Een forfaitaire vergoeding van:
    1. 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150 euro;
    2. 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op  de schijf tussen 150.01 en 500 euro als het bedrag tussen 150.01 en 500 euro is;
    3. 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op een schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als et verschuldigde bedrag hoger is dan 500 euro

Facturen kunnen geprotesteerd worden binnen de 8 dagen na factuurdatum, dit steeds schriftelijk per brief, of email. De nietigheid van een van de clausules brengt de geldigheid van de andere niet in gedrang.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Ieper bevoegd om kennis te nemen van geschillen die verband houden met deze overeenkomst.